Privacybeleid & Cookies

Huidig reglement is van toepassing op de website www.optiekkatleenthys.be en ter beschikking gesteld door Optiek Katleen Thys, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Kazernelaan 18, ondernemingsnummer BE0773281 624, 011/531954, info@optiekkatleenthys.be (hierna aangeduid door “wij” of “ons”). U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van dit document aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van deze website of van enige toepassing. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van dit reglement of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website of de toepassing niet verder te gebruiken.

1 Algemeen

1.1 Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website of de toepassing, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website, de toepassing en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website, de toepassing en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

1.2 Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Noch wij, noch onze relaties of enig verwant bedrijf kunnen enige garantie geven, aansprakelijkheid nemen of verantwoordelijk gesteld worden voor de accuraatheid en volledigheid van de informatie op deze website of de toepassing.
Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren op basis van de contactgegevens zoals vermeld bovenaan.
Wij spannen ons in om de website of de toepassing met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen. Wij zijn niet, behoudens bedrog of opzettelijke schade, aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere middelen van de gebruiker etc.) in connectie met de prestatie of gebruik van deze website of de toepassing. 

1.3 Externe hyperlinks

Deze website of de toepassing bevat hyperlinks naar andere websites of andere toepassingen waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van die inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites of toepassingen en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.


1.4 Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van deze website of de toepassing, met inbegrip van de teksten, beelden, logo’s, tekeningen, data, software, product- of bedrijfsnamen, merken en dergelijke is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan ons of derden. De op deze website of de toepassing aangeboden informatie mag slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ons.

1.5 Updates

Teneinde de veiligheid, de snelheid en in het algemeen de optimale werking van de website of de toepassing te garanderen, verbindt u zich ertoe de door uw gebruikte software up-to-date te houden. Wij garanderen op geen enkele wijze de goede of veilige werking van de website of de toepassing indien u ervan gebruikt maakt met tussenkomst van verouderde software.

1.6 Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om huidig reglement steeds te veranderen. Huidig reglement werd laatst gewijzigd op 13/05/2020.

1.7 Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kunt u ons contacteren op het volgende adres: Kazernelaan 18, 3530 Houthalen-Helchteren of telefonisch op het nummer: 011/531954 of per email via info@optiekkatleenthys.be

2 Privacy

In deze Privacy Policy wordt aangegeven voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens gebruikt worden en hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.
Wij volgen ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’.
Voorts zullen wij er zorg voor dragen dat wij ons in de mate van het mogelijke confirmeren aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.

2.1 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens behelzen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
Zo kunnen wij als verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, e.d. verzamelen.

2.2 Beheer van gegevens

Wij zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel wij als onze aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.
In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zullen wij er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.
Voorts zullen wij er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat onze aangestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst.
Op deze manier trachten wij een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van.
De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan ons te verstrekken omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren.
Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zullen wij de gevraagde producten en/of diensten niet kunnen leveren.
Teneinde eventuele direct marketing gericht te kunnen uitvoeren, maken wij gebruik van profilering. Op deze manier zullen wij onze klanten per e-mail enkel op de hoogte brengen van de acties en producten waarvoor deze een bijzondere interesse zouden kunnen vertonen.

2.3 Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de beoogde doelstelling te verwezenlijken.
Meer bepaald streven wij volgende doelstellingen na:
–       het voeren van klantenadministratie en orderverwerking;
–       het uitvoeren van overeenkomsten;
–       facturatie;
–       direct marketing & statistische doeleinden;
–       Het optimaliseren van de kwaliteit, de inhoud en het beheer van de website;
–       het antwoorden op een specifieke vraag en/of het bezorgen van informatie via ons contactformulier


2.4 Rechtsgrond van de verwerking 

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt dan ook op basis van de volgende rechtsgronden:
–       toestemming van de klant/betrokkene;
–       noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen;
–       noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, met name het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten;
–       om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn te kunnen voldoen. 

2.5 Delen van gegevens en doorgiften

In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen leveren.
Bij aankopen via de webshop worden de gegevens gedeeld met de betalingsprovider. Dit is Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016EE A’dam, NL

Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met onze leveranciers, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer wij betrokken zijn in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen en om onze (eigendoms)rechten te beschermen.
Wij zullen de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie. 

2.6 Bewaartermijn van de gegevens

De verzamelde persoonsgegevens zullen door ons worden verwerkt gedurende de gehele periode waarin de betrokkene beroep doet op onze diensten.
Wanneer de betrokkene niet langer beroep doet op onze diensten zullen diens persoonsgegevens gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.
Deze termijn zal ons de mogelijkheid geven om onze wettelijke verplichtingen na te komen, voorschriften te doen naleven, geschillen op te lossen, beveiliging te handhaven, fraude of misbruiken te voorkomen, e.d.m.

2.7 Rechten van betrokkenen

Wij zullen de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren:
–       recht op inzage in zijn persoonsgegevens;
–       recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;
–       recht op wissen van zijn persoonsgegevens;
–       recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
–       recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;
–       recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.
Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.
Hiertoe kan de betrokkene haar verzoek per e-mail overmaken aan ons op het e-mailadres info@optiekkatleenthys.be.
Wij zullen onverwijld en in elk geval binnen een maand reageren op het verzoek van de klant.

 
3 Over ons cookiebeleid

Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken. U moet dit beleid lezen om te begrijpen wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt en hoe u de cookievoorkeuren kunt beheren. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en bewaren.U kunt uw toestemming ten allen tijde wijzigen of intrekken in de cookieverklaring op onze website.Lees meer over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonsgegevens verwerken in ons privacybeleid.Uw toestemming geldt voor de volgende domein(en): www.optiekkatleenthys.be


3.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website naar behoren te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar verbetering nodig is.

3.2 Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste online services, maakt onze website voor een aantal doeleinden gebruik van first-party en third-party cookies. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten functioneren en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, om onze diensten veilig te houden, advertenties te bieden die voor u relevant zijn, en al met al bieden ze u een betere en verbeterde gebruikerservaring en helpen uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.


3.3 Welke type cookies gebruiken we?

Essentieel: sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en eventuele beveiligingsbedreigingen te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en producten toevoegen aan uw winkelmandje en veilig afrekenen.Statistieken: deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en te analyseren hoe goed de website presteert en waar het moet worden verbeterd.Marketing: op onze website worden advertenties weergegeven. Deze cookies worden gebruikt om de advertenties die we u laten zien te personaliseren, zodat ze voor u zinvol zijn. Deze cookies helpen ons ook om de efficiëntie van deze advertentiecampagnes bij te houden.De informatie die in deze cookies is opgeslagen, kan ook worden gebruikt door externe advertentieproviders om u ook advertenties op andere websites in de browser te tonen.Functioneel: Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud op de website op sociale mediaplatforms.Voorkeuren: Deze cookies helpen ons om uw instellingen en browservoorkeuren zoals taalvoorkeuren op te slaan, zodat u een betere en efficiëntere ervaring heeft bij toekomstige bezoeken aan de website.


3.4 Hoe kan ik mijn cookie voorkeuren beheren?

Mocht u besluiten om uw voorkeuren later via uw browsersessie te wijzigen, dan kunt u op het tabblad “Privacy- en cookiebeleid” op uw scherm klikken. Hierdoor wordt het toestemmingsbericht opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt, te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren / verwijderen. Ga voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

4 Slotbepalingen

Indien de betrokkene van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht om ons Privacy beleid en Cookies voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.